Na jaké oblasti práva se vaše advokátní kancelář specializuje?

Naše advokátní kancelář se specializuje na obchodní právo a též speciálně na právo v oblasti podnikání na internetu. Převážná část naší činnosti se pohybuje od běžného právního poradenství pro firmy, především v právu nemovitostí, korporátním právu, pracovním právu a příprav obchodních smluv až po IT právo, autorské právo a spotřebitelské právo.

 

Stačí univerzální obchodní podmínky pro e-shop?

Obchodní podmínky jsou základem každého podnikání na internetu, neboť nejenže plní řadu informačních povinností, které podnikatelé ze zákona mají vůči zákazníkům spotřebitelům, ale navíc v nich lze ošetřit některé aspekty jako např. proces uzavření smlouvy, dodání zboží nebo odstoupení od smlouvy tak, aby podmínky zajišťovaly co nejlepší právní postavení prodávajícímu při současném zachování zákonné ochrany spotřebitele. Je tedy klíčové nastavit obchodní podmínky tak, aby chránily podnikatele před nepoctivými zákazníky, neboť zákony podnikatelům v této oblasti příliš ochrany neposkytují.

Z toho důvodu doporučujeme našim klientům vytvoření obchodních podmínek na míru tak, aby odpovídaly konkrétnímu obchodnímu modelu. Každý e-shop není stejný a každý podnikatel může mít trochu jiné požadavky, což vzorové obchodní podmínky od různých internetových generátorů obvykle nezohledňují.  Mnohdy navíc obsahují protiprávní ustanovení a naopak neobsahují veškeré povinné náležitosti dané novelami zákonů.

 

Proč jsou důležité obchodní podmínky vytvořené na míru?

Kromě již zmíněných odlišností a specifických požadavků každého e-shopu, které lze vhodně upravit v obchodních podmínkách ve prospěch podnikatele, se zároveň v prostředí internetu nachází čím dál více projektů, které nelze zařadit do škatulky klasických e-shopů. Jsou to nejrůznější webové aplikace, inzertní či aukční portály, nebo třeba i prodej zboží či nabízení služeb přes sociální sítě. Vzorové obchodní podmínky zpravidla na tyto specifické projekty nelze použít, a je proto třeba vytvořit obchodní podmínky či jiné potřebné dokumenty skutečně na míru danému projektu se všemi jeho zvláštnostmi. Často je důležité také celý internetový projekt navrhnout a zajistit z daňového hlediska, především, pokud se dotýká a zákazníky bude mít v zahraničí.

Je důležité vzít v potaz, že obchodní podmínky by pro zákazníky měly být srozumitelné, o čemž v případě užití vzorových dokumentů, které navíc na daný projekt nesedí a text podmínek tak neodpovídá obsahu webového rozhraní e-shopu, nelze hovořit.

 

Jaké jsou nejčastější chyby v obchodních podmínkách českých e-shopů?

Nejčastějším problémem je porušení zákona o ochraně spotřebitele stanovením požadavků omezujících zákonem stanovená spotřebitelská práva. Prodávající například často podmiňují odstoupení od smlouvy do 14 dnů vrácením zboží v původním obalu nebo tím, že zboží nebylo vůbec používáno, což podle zákona není možné. Právě zde hrozí největší riziko postihu ze strany České obchodní inspekce.

Další častou chybou je pak nedostatečné splnění informačních povinností, zejména v oblasti reklamací či informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, kterou ukládá novela zákona o ochraně spotřebitele.

 

Jaké jsou postihy ze strany ČOI za špatně vytvořené obchodní podmínky?

Rozsah postihu závisí na tom, jakou chybu obchodní podmínky vykazují. Za použití nekalých obchodních praktik, které spočívají především v neposkytnutí zákonných informací, případně uvedení zavádějících informací v obchodních podmínkách, hrozí pokuta do výše až 5.000.000,- Kč. Za nedostatečné poučení spotřebitele o jeho právech ze záruky na zboží hrozí pokuta do výše 3.000.000,- Kč a třeba za již zmiňovanou absenci informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů může být uložena pokuta až ve výši 1.000.000,- Kč. Pokuty takto vysoké ve většině případů nejsou, v praxi se u většiny běžných eshopů pohybují v jednotkách až desítkách tisíc korun českých.

 

Na co si mají dát začínající online podnikatelé pozor? 

Začínající podnikatelé by si měli v první řadě důkladně promyslet, jakou formou chtějí podnikat, zda jako fyzická osoba (OSVČ), nebo prostřednictvím právnické osoby (nejčastěji s.r.o.) a zvážit klady a zápory těchto forem podnikání.

Podnikatelé, kteří začínají v online prostředí, by si měli dát pozor zejména na splnění veškerých zákonem uložených povinností. Kromě již zmiňovaných obchodních podmínek, které jsou při online podnikání nezbytné, je pak třeba dbát i ochrany osobních údajů, které při svém podnikání podnikatelé získávají a využívají (nejen pro plnění smlouvy, ale třeba i pro zasílání obchodních sdělení). Prodej zboží a poskytování služeb může podléhat specifickým požadavkům, o nichž podnikatelé mnohdy nevědí, nesplňují je a vystavují se tak riziku pokut od příslušných orgánů. Jako příklad mohu uvést např. prodej stříbrných řetízků, který musí splnit specifické náležitosti dané puncovním zákonem (vystavení puncovních značek na viditelném místě e-shopu, zřetelné oddělení tohoto zboží od ostatních výrobků apod.).

Dále je žádoucí dát si pozor na porušování autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví. Je třeba mít na paměti, že v prostředí internetu platí v zásadě stejná práva jako kdekoliv jinde a každý obrázek, který si budete chtít stáhnout a umístit na webové stránky, má svého autora a nemusí být volně přístupný k užívání.

 

Jaké jsou možnosti právní ochrany, pokud někdo kopíruje cizí značku, která ale není zaregistrována?

V takovém případě přichází v úvahu ochrana přes právo nekalé soutěže. Zákonná ochrana v této oblasti směřuje proti těm osobám, které se v hospodářském styku dopustí nějakého nepoctivého jednání, které může způsobit újmu jiným podnikatelům, nebo i zákazníkům, a to třeba právě klamavým označováním zboží a služeb.

 

Jak obvykle probíhá spolupráce s vaší advokátní kanceláří?

V případě našeho webového projektu „Právo pro podnikatele“ zaměřeného na poskytování právních služeb pro podnikání na internetu probíhá spolupráce s klienty obvykle prostřednictvím e-mailové nebo telefonické komunikace. Nejprve se blíže seznámíme se situací nebo s projektem klienta a následně mu zašleme nezávaznou cenovou nabídku našich služeb obsahující stručný popis návrhu obsahu právních dokumentů. Dále je na klientovi, zda tuto nabídku přijme, či ne. Za prvotní komunikaci, jejímž účelem je vyjasnění zadání, si neúčtujeme žádný poplatek. V případě zájmu je možné si s klientem domluvit i osobní schůzku. To je vhodné zejména u velmi specifických internetových projektů. Při přípravě dokumentů vždy s klienty komunikujeme a odkazujeme si jejich požadavky ohledně projektu a dokumentů. Poté zasíláme hotové dokumenty klientovi a následně jsme mu k dispozici k řešení případných dotazů či požadavků na úpravy dokumentů. Při přípravě právních dokumentů se vždy snažíme v maximální míře zohlednit požadavky klienta a zároveň zpracovat dokumenty tak, aby byly přehledné, srozumitelné a čtivé i pro neprávníky.